Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska

je organizácia združujúca inžinierov a technikov zo sféry automobilového a príbuzného priemyslu, výskumu a vysokých škôl. Má viac ako 150 členov.

Účelom je aktívna podpora výskumu, vývoja, výroby a účelného využitia cestných a terénnych motorových vozidiel, ich častí a systémov, včítane palív.

História

SAITS bol založený 1.10.1993 v Bratislave. Ako národná organizácia automobilových inžinierov a technikov 27. krajiny bol prijatý 19.5.1994 na zasadaní Rady FISITA v Mníchove do svetovej federácie FISITA. Zároveň sa stal aj členom európskej asociácie členov FISITA - EAEC.

Ciele SAITS

Sprostredkovávať najnovšie vedecko-technické poznatky a skúsenosti zo sveta;

Poskytovať všestranné technické odborné posudky pre priemysel, vládu a vedeckú obec z oblasti cestnej dopravy a prepravy;

Vytvárať podmienky pre celoživotné vzdelávanie a rozvoj profesionality inžinierov a technikov;

Podporovať bezpečnosť, riešenie ochrany životného prostredia a zachovanie prírodných zdrojov;

Prispievať k harmonizácii predpisov, noriem a ďalším legislatívnym otázkam v priemysle;

Sídlo SAITS 

SAITS

c/o SjF STU

Nám. slobody 17

812 31 Bratislava

č.t. 02 5729 6306, 02 5729 6307

fax 02 5729 6306

email saits@saits.bts.sk

 Stanovy SAITS

Prihláška do SAITS